Sekcja dwujęzyczna z językiem francuskim ZSO7 w Krakowie

wybierz jedną z 3 podstron ZSO7

2014-01-16 16:59:15

Dziennik elektroniczny

czytaj więcej...
bip
bip
naszeszkoly

EGZAMINY I TESTY

W całym cyklu nauczania w klasach dwujęzycznych uczeń zdaje następujące egzaminy:

 • Egzamin dla uczniów klas drugich gimnazjum
 • Egzamin dla uczniów klas trzecich gimnazjum i klasy wstępnej
 • Egzamin dla uczniów klas drugich liceum
 • Egzamin maturalny

W roku szkolnym 2015/2016 odbywają się one w następujących terminach:
14.01.2016 ogólnopolski egzamin pisemny dla uczniów klas drugich gimnazjum
16.12.2015 próbna matura dla uczniów klas trzecich liceum
10.03.2016 ogólnopolski egzamin pisemny dla uczniów klas drugich liceum
30.05.2016 ogólnopolski egzamin pisemny dla uczniów klas trzecich gimnazjum

Egzamin dla uczniów klas drugich gimnazjum

Egzamin z języka francuskiego w klasie II gimnazjum jest pierwszym z dwóch ogólnopolskich egzaminów w ciągu trzyletniego cyklu gimnazjalnego. Jest to egzamin pisemny, trwający 2 godziny i składający się z czterech części:

 • Rozumienie ze słuchu: test wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz.
 • Rozumienie tekstu pisanego: test wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, odpowiedź na pytania.
 • Test leksykalno-gramatyczny w zakresie umiejętności zdobytych w toku nauczania.
 • Wypowiedź pisemna: list nieoficjalny, mail, opis, opowiadanie w czasie teraźniejszym.

Egzamin dla klas trzecich gimnazjum

Egzamin końcowy w klasach trzecich gimnazjum przeprowadzany jest na przełomie maja i czerwca. Część pisemna jest egzaminem zewnętrznym, przygotowanym przez komisję spoza placówki. Test trwa 60 minut i składa się z czterech części:

 • Rozumienie ze słuchu: test wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz lub odpowiedź na pytania.
 • Test leksykalno-gramatyczny w zakresie umiejętności zdobytych w toku nauczania.
 • Rozumienie tekstu pisanego: test wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, zadania z luką, .
 • Wypowiedź pisemna: list lub mail nieoficjalny.

Drugą częścią egzaminu jest wewnętrzny egzamin ustny przygotowywany przez komisję z placówki. Ma on na celu sprawdzenie umiejętności porozumiewania się w języku francuskim na tematy dotyczące życia codziennego.

Egzamin ten jest przepustką do nauki w systemie dwujęzycznym liceum. Aby zdać egzamin końcowy należy zaliczyć część pisemną oraz ustną na ocenę co najmniej dopuszczającą.

Egzamin dla uczniów klas drugich liceum

Egzamin ten składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna jest egzaminem zewnętrznym, ogólnopolskim, przygotowanym przez komisję spoza placówki i przeprowadzanym w połowie klasy drugiej liceum. Składa się z trzech części:

 • Rozumienie ze słuchu: test wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz oraz odpowiedzi na pytania.
 • Rozumienie tekstu pisanego: analiza tekstów argumentacyjnych w formie odpowiedzi na pytania, zadań zamknietych, dopasowania informacji itp.
 • Wypowiedź pisemna: rozprawka.

Drugą częścią egzaminu jest wewnętrzny egzamin ustny przygotowywany przez komisję z placówki. Ma on na celu sprawdzenie umiejętności analizy różnych typów tekstów oraz umiejętności syntezy i argumentowania.

Egzamin ten sprawdza przygotowanie ucznia do matury dwujęzycznej.

Egzamin maturalny

Egzamin naturalny w systemie dwujęzycznym w roku szkolnym 2014/2015

JĘZYK FRANCUSKI

Absolwenci klas dwujęzycznych zdają egzamin maturalny na zasadach określonych przez CKE i dodatkowo mają możliwość zdawania egzaminu ma poziomnie dwujęzycznym (pisemnie i ustnie) lub rozszerzonym (pisemnie).

Egzamin ustny dwujęzyczny trwa 15 minut i polega na omówieniu dwóch materiałów ikonograficznych, porównaniu ich, wypowiedzi na wylosowany temat oraz rozmowie zdającego z egzaminującym na tematy związane z tym tematem. Zdający nie ma czasu na przygotowanie się do wszystkich części egzaminu, jedynie do wypowiedzi na wylosowany w zestawie temat.

Egzamin pisemny trwa 240 minut i składa się z dwóch części:

 • część pierwsza trwa 90 minut, z czego 30 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu oraz formułowania wypowiedzi pisemnej nawiązującej tematycznie do jednego z wysłuchanych tekstów.

 • część druga trwa 150 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia tekstu czytanego i formułowania wypowiedzi pisemnej na podstawie przeczytanego tekstu nawiązującej tematycznie do jednego z przeczytanych tekstów.

Zdający podczas przygotowywania się do egzaminu i w czasie jego trwania nie może korzystać z żadnych słowników.

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Absolwenci klas dwujęzycznych zdający egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego nauczanego dwujęzycznie zdają go po polsku i po francusku. W części pierwszej rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim, a w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku.

Absolwenci klas dwujęzycznych, którzy zdali egzamin maturalny otrzymują oprócz świadectwa maturalnego zaświadczenie władz francuskich o poziomie znajomości języka francuskiego wydawany przez Ambasadę Francji w Polsce. Certyfikat ten jest równoważny maturze francuskiej i umożliwia podjecie studiów we Francji bez konieczności zdawania egzaminu z języka francuskiego.