Sekcja dwujęzyczna z językiem francuskim ZSO7 w Krakowie

wybierz jedną z 3 podstron ZSO7

2014-01-16 16:59:15

Dziennik elektroniczny

czytaj więcej...
bip
bip
naszeszkoly

KRYTERIA OCENIANIA Z JEZYKA FRANCUSKIEGO

W KLASACH DWUJĘZYCZNYCH

ZSO nr 7 w Krakowie

1. W toku nauki uczniowie oceniani są przez jednego, dwóch lub trzech nauczycieli. Każdy z nich ocenia ucznia oddzielnie w ciągu roku, natomiast ocena proponowana, semestralna i roczna wystawiana jest wspólnie przez uczących.

2. Uczeń powinien uczęszczać na zajęcia każdego z uczących, jeśli nie był na 50% zajęć któregokolwiek z romanistów, może być nieklasyfikowany z przedmiotu.

3 Uczeń jest oceniany systematycznie, w ciągu całego roku szkolnego, a regulamin nie przewiduje testów zaliczeniowych, z wyjątkiem osób, których nieobecności na lekcjach języka francuskiego przekroczą 50% w ciągu miesiąca. Są oni zobowiązani do zaliczenia przerabianego materiału w terminie ustalonym z nauczycielem.

4. Ocenianie bieżące obejmuje odpowiedzi ustne, kartkówki, klasówki, projekty, prace pisemne, zadania domowe oraz testy.

5. Testy odbywają się, na wcześniej ustalonej lekcji i obejmują materiał przerobiony w zakresie podanym uczniom przez nauczyciela. Pozostałe prace pisemne z bieżącego materiału mogą być niezapowiedziane. Dla testów ustala się ewaluację wg dołączonej poniżej skali. Na ocenę dopuszczającą uczeń musi otrzymać 40% punktów. Tylko pełna ilość punktów pozwala nauczycielowi postawić wyższą ocenę (np. 8,25, 8,5, 8,75 to ocena dopuszczająca, za pełne 9pkt. możemy wystawić ocenę +dopuszczającą.

6. Ocenę niedostateczną z godzinnego sprawdzianu pisemnego uczeń może poprawić w wyniku pisania poza lekcjami dodatkowej pracy pisemnej z tego samego materiału w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach pisemnych piszą je wraz z uczniami poprawiającymi ocenę z tych sprawdzianów - poza swoimi lekcjami. Uczeń, który nie poprawił w wyznaczonym terminie pracy klasowej traci prawo do jej poprawienia. Ocena otrzymana za poprawiony sprawdzian jest wpisywana jako kolejna do dziennika. Obie oceny brane są pod uwagę przy obliczaniu oceny śródrocznej oraz rocznej.

7. W średniej semestralnej i rocznej oceny z testów liczymy podwójnie.

8. W ciągu semestru uczeń może zgłosić 2 razy nieprzygotowanie do lekcji ( u każdego z nauczycieli ), które obejmują brak zeszytu, brak kserokopii z ćwiczeniami, brak zadania domowego, niegotowość do odpowiedzi lub brak pomocy potrzebnych do lekcji. Nieprzygotowania są zawieszane w miesiącach klasyfikacyjnych. Za każde nieprzygotowanie powyżej limitu oraz za brak zadania domowego nie zgłoszony przed lekcją uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

9. Laureaci Konkursu Języka Francuskiego i Olimpiady Języka Francuskiego otrzymują ocenę roczną celującą.

10. Wszystkie pozostałe sprawy reguluje Statut ZSO nr 7 w Krakowie.

Tabela punktacji testowej:

ocena

pkt.

pkt.

pkt.

pkt.

pkt.

celujący

20

40

60

80

100

- celujący

19

38

57

76

95

+ bardzo dobry

18

36

54

72

90

bardzo dobry

17

34

51

68

85

- bardzo dobry

16

32

48

64

80

+ dobry

15

30

45

60

75

dobry

14

28

42

56

70

- dobry

13

26

39

52

65

+ dostateczny

12

24

36

48

60

dostateczny

11

22

33

44

55

- dostateczny

10

20

30

40

50

+ dopuszczający

9

18

27

36

45

dopuszczający

8

16

24

32

40

niedostateczny

0-7

0-15

0-23

0-31

0-39


pobierz kryteria oceniania